W całym 2023 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. osiągnęła najwyższe w historii przychody, które wyniosły 273,59 mln zł. Poziom przychodów ze sprzedaży odzwierciedla zysk brutto wynoszący w 2023 roku 109,25 mln zł. Grupa zamknęła rok zyskiem netto w kwocie 7,54 mln zł i zyskiem na poziomie EBITDA wynoszącym 23,17 mln zł. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu narastającym za dwanaście miesięcy minionego roku, ukształtowała się na poziomie 39,9%.

Wysoki pułap przychodów, najwyższy w 35-letniej historii działalności Grupy LUG, to wypadkowa kilku czynników, w tym m.in. wypełnionego portfela zamówień zbudowanego na przestrzeni lat 2022 i 2023.

Stabilne wyniki finansowe są efektem kilku czynników, począwszy od realizacji naszej strategii i działań, które wdrożyliśmy na przestrzeni całego roku, w tym m.in.: dyscypliny marżowej i systematycznej optymalizacji w procesach zakupowych. Kolejne czynniki to zmiana podejścia do selekcji projektów w portfelu oraz umiejętność sprawnego reagowania na potrzeby rynku. Sprawdził się również model dywersyfikacji geograficznej. Po raz pierwszy odnotowaliśmy wyższe przychody ze sprzedaży w Polsce niż za granicą. komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Kontrakty realizowane w Polsce stanowiły 52,3% przychodów i były wyższe od przychodów ze sprzedaży eksportowej, która osiągnęła poziom 47,7%. Dynamikę przychodów krajowych pozytywnie stymulował zbudowany we wcześniejszych okresach portfel projektów z rynku polskiego, w tym kontrakty modernizacji oświetlenia infrastrukturalnego dla jednostek samorządu terytorialnego. Na spadek zamówień eksportowych wpływ miała niska aktywność ekonomiczna na rynkach zagranicznych, w szczególności w Strefie Euro. Wpływy ze sprzedaży krajowej w 2023 roku wyniosły 143,12 mln zł, a z eksportu 130,47 mln zł.

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 109,25 mln zł, wobec 86,96 mln zł w 2022 roku. Marża brutto na sprzedaży za cały 2023 rok wyniosła 39,9% i była wyższa o 3,5 p.p. r/r. Wzrost marży jest efektem kontynuacji działań podejmowanych w celu poprawy rentowności sprzedaży Grupy LUG. Zysk operacyjny Grupy LUG w roku 2023 wyniósł 10,31 mln zł w stosunku do 7,45 mln zł w 2022 (+ 38,39% r/r). Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG w 2023 roku wyniósł 7,54 mln zł. To wzrost o 259,05 % r/r.

Branża czeka na wzrost inwestycji i stabilizację geopolityczą

W minionym roku branże budowlana i elektrotechniczna odczuwały skutki spowolnienia gospodarczego w postaci ograniczenia skłonności inwestycyjnej wśród podmiotów prywatnych. Zmalała również aktywność inwestycyjna samorządów w dziedzinie oświetlenia infrastrukturalnego. Jednostki samorządu terytorialnego przygotowywały się do rozpoczęcia przetargów w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę”, a lokalne władze skupiały się na działalności politycznej w związku z wyborami na szczeblu państwowym i samorządowym, które odbyły się w 2024 roku. Prognozy ekonomiczne oraz sygnały płynące z rynku pokazują, że pierwsze okresy rozliczeniowe roku 2024 będą stanowić wyzwanie.

Europa wciąż pozostaje w strefie niskiego popytu i spadających zamówień. Ostatnie odczyty PMI w Strefie Euro wskazują, na kontynuację dekoniunktury — wskaźnik PMI dla sektora produkcji spadł w kwietniu do 45,7 pkt z 46,1 pkt miesiąc wcześniej głównie za sprawą takich rynków jak Niemcy i Francja. Daleko od optymizmu znajduje się również polski sektor przemysłowy, dla którego kwietniowe odczyty na poziomie 45,9 pkt wyznaczyły niechlubny rekord najdłuższego okresu dekoniunkty w Polsce od rozpoczęcia badania tego wskażnika 1998 r. Sytuacja popytowa w polskim sektorze oświetlenia może ulec istotnej poprawie wraz z rozpoczęciem realizacji projektów infrastrukturalnych z programu „Rozświetlamy Polskę” oraz uruchmieniem projektów z Krajowego Programu Odbudowy. Stabilność bieżącego biznesu pozostaje niezachwiana dzięki dywersyfikacji geograficznej, w szczególności przedmiotem zwiększonej uwagi pozostają rynki wschodzące, które notują rekordowe wzrosty. Aktualne perspektywy wymagają jednak skalkulowanej odwagi inwestycyjnej, która będzie wycelowana w najszybciej rosnące rynki, w szczególności w odniesieniu do starego kontynentu. podkreśla Jakub Wtorkowski, Dyrektor Finansów Strategicznych i Ryzyka oraz Prokurent LUG S.A.

Pomimo oznak spowolnienia gospodarczego i pogorszenia nastrojów inwestorów w całej Europie, branża w której działa Grupa LUG ma znaczący potencjał wzrostu związany z polityką energetyczną Polski i Europy. Szczególnie w kluczowych dla LUG segmentach, czyli oświetleniu infrastrukturalnym, architektonicznym i przemysłowym. W kraju funkcjonują obecnie takie programy jak: „Rozświetlamy Polskę”, „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.”

„Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030”, „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku” czy „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” i „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, które są szansą na wzrost portfela zamówień Grupy LUG. Kilkuletnia perspektywa do 2030 r. umożliwia planowanie i strategiczne podejście do inwestycji, co jest istotne dla rozwoju takich przedsiębiorstw jak LUG.

W średnim i długim horyzoncie czasowym stabilność Grupy LUG pozostaje niezachwiana dzięki dywersyfikacji geograficznej sprzedaży, cenom energii elektrycznej oraz trendom środowiskowym, choć pełnia potencjału sprzedażowego ma szansę na realizację przy bardziej sprzyjających warunkach makro. – dodaje Ryszard Wtorkowski.

Raportowanie za 2023 rok w zgodzie z ESRS

W minionym roku, wyprzedzając regulacje, Grupa LUG zaktualizowała swoje badanie istotności zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD i Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). W badaniu uwzględniono zasadę podwójnej istotności, czyli perspektywę istotności wpływu, jaki wywiera Grupa na zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz perspektywę istotności finansowej, czyli wpływu danego zagadnienia zrównoważonego rozwoju na wyniki finansowe LUG w przyszłości. Parametry te badane są dla pięciu etapów łańcucha wartości, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, poprzez ich przetwarzanie, łańcuch dostaw, działalność operacyjną Grupy, użytkowników końcowych, aż do końca cyklu życia produktu czy usługi i powstających odpadów. Badanie to posłużyło jako fundament do zaraportowania danych niefinansowych w ramach Sprawozdania nt. zrównoważonego rozwoju Grypy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 rok. Po raz pierwszy Grupa dobrowolnie, wyprzedzając regulacje, poddała swoje sprawozdania weryfikacji audytora i otrzymała pozytywny wynik badania.

Strategia ESG i rozwój w zgodzie ze zrównoważonymi celami ONZ

W kwietniu 2024 roku Zarząd LUG S.A. przyjął Strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, ograniczenie emisji CO2, wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym w procesie usługowo-produkcyjnym spółki oraz poprawę jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników końcowych oświetlenia produkowanego przez LUG. Cele środowiskowe wskazane w strategii dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości od obniżenia emisji do poziomu 1000 Mg CO2e w roku 2026 (GHG Scope 1), aż do zerowej emisji netto w roku 2050 (GHG Scope 1 i 2). W celach długoterminowych do roku 2050 LUG ma ambicje zredukować do zera wszystkie emisje pośrednie w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa (GHG Scope 3).

Ponadto spółka planuje do roku 2035 kompleksowo zarządzać informacjami związanymi z komponentami wykorzystywanymi do produkcji opraw oraz zaangażować w ten proces swoich dostawców. Każdy z celów przyjętych w strategii został dokładnie przeanalizowany i przełożony na konkretne działania w oparciu o wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju określone w Agendzie 2030 ONZ.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments