Cherrypick Games buduje mobilny esport na Skillz

Marcin Kwaśnica, CEO Cherrypick Games

ISBtech rozmawia z Wally Nguyen, Head of Sales & Content Skillz oraz Marcinem Kwaśnicą, Co-Founder & CEO Cherrypick Games, o perspektywach współpracy i potencjale mobilnego e-sportu.

ISBtech: Istniejecie na rynku od 2012 roku, a Waszą specjalizacją jest organizacja turniejów e-sportowych. Jak narodził się pomysł założenia platformy Skillz?

Wally Nguyen, szef sprzedaży i treści w Skillz: Skillz został stworzony przez Andrew Paradise. Chcieliśmy umożliwić programistom skupienie się wyłącznie na tym, co kochają i robią najlepiej: tworzeniu świetnych gier. W dzisiejszych czasach Skillz zmienia branżę, oferując programistom wysoce skalowalną platformę, która zawiera narzędzia i usługi wsparcia potrzebne do skalowania działalności przy większym zaangażowaniu, utrzymaniu graczy i przychodach. Podstawą technologii Skillz jest data science, z ponad 50 patentami.

Platforma zapewnia kompleksowy zestaw usług, w tym przeciwdziałanie i zapobieganie oszustwom, sprawiedliwe dobieranie graczy, obsługę klienta i przetwarzanie płatności – są to technologie, których wielu twórców gier nie ma zasobów, aby samodzielnie opracować, ale mają kluczowe  znaczenie dla ich sukcesu.

Załóżmy, że jestem przeciętnym użytkownikiem, nigdy nie brałem udziału w projektach esportowych, ale chciałbym zacząć. Jak to działa w praktyce ze Skillz?

Wally Nguyen, szef sprzedaży i treści w Skillz: Skillz to platforma gier mobilnych, która jest dobrze znana fanom tego rodzaju rozrywki. Łączy graczy z całego świata w uczciwych konkursach o prawdziwe nagrody. W grach opartych na rywalizacji na platformie Skillz wynik zależy od umiejętności i wydajności gracza. Warto zaznaczyć, że w grach Skillz z początkującymi grają tylko początkujący, a z ekspertami grają tylko eksperci.

Niedawno Cherrypick Games rozpoczęło współpracę ze Skillz. Wiemy już, że wspólnie rozwiniecie od dwóch do pięciu gier, z których trzy są już znane. Jakie to są gry? Jak układa się współpraca przy tych projektach i za co dokładnie odpowiadają Cherrypick Games i Skillz?

Marcin Kwaśnica, Cherrypick Games: Obecnie pracujemy nad dwiema grami. Pierwsza to nasz evergreen – gra o nazwie Touchdown Hero, która została przeprojektowana z pomocą zespołu Skillz, aby sprostać oczekiwaniom graczy w stosunku do porównywalnej gry mobilnej. Touchdown Hero jest obecnie w fazie soft launch. Drugą grą, nad którą wspólnie pracujemy, jest Solitaire TriPeaks Adventures. Zaprojektowaliśmy tą grę, tak aby zapewnić uczciwe, konkurencyjne wrażenia e-sportowe. Planujemy soft launch w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Ogłosiliśmy również trzecią grę dostępną wyłącznie w Skillz zatytułowaną Golf Hero. Jesteśmy bardzo podekscytowani tą grą i wkrótce rozpoczniemy pre-produkcję. Oczekujemy, że przynajmniej pierwsze dwie gry zostaną uruchomione w 2020 roku na całym świecie. Skillz bardzo dobrze rozumie mobilnych graczy e-sportowych i doskonale wie, jak ich przyciągać i pozyskać użytkowników. To dla nas ogromna zaleta.

Można śmiało powiedzieć, że tradycyjny e-sport ma już ugruntowaną pozycję w branży rozrywkowej. Jaki potencjał widzisz w produkcjach dedykowanych na urządzenia mobilne?

Wally Nguyen, szef sprzedaży i treści w Skillz: Gry mobilne to ogromny i szybko rozwijający się rynek, obecnie 68 mld USD na całym świecie i rosnący o 20% rocznie. Skillz wprowadza konkurencyjną rozgrywkę do gier mobilnych, obsługując wszystko od darmowych konkursów dla początkujących, małych turniejów z prawdziwymi nagrodami i ogromnych wydarzeń na żywo, w których rywalizują dziesiątki tysięcy graczy.

Projekty mobilne są ważną częścią przychodów na rynku gier. Czy możesz powiedzieć, jak zarabiają produkcje Cherrypick Games i w jakim kierunku chcecie je rozwijać?

Marcin Kwaśnica, Cherrypick Games: Obecnie większość strumieni przychodów pochodzi z zakupów w aplikacji (IAP) i reklam. Jesteśmy przekonani, że te kanały zarabiania będą się dalej rozwijać. Istnieją jednak inne modele zarabiania na grach mobilnych, które wciąż nie są tak szeroko rozpowszechnione.

Model turniejów gotówkowych stworzony i opracowany przez Skillz okazał się 5x bardziej efektywnym sposobem zarabiania na zwykłych grach mobilnych w porównaniu z tradycyjnymi metodami zarabiania (IAP i reklamy) i wykorzystujemy to w naszych nadchodzących tytułach.

Ile gier jest obecnie dostępnych na platformie Skillz i ile turniejów organizujecie codziennie?

Wally Nguyen, szef sprzedaży i treści w Skillz: Skillz współpracuje z ponad 20 000 twórców gier. Mamy portal samoobsługowy, w którym każdy programista może zarejestrować się i pobrać nasz pakiet SDK, a nasz zespół pomoże mu przekształcić grę mobilną w e-sport.

Wykorzystując swoją opatentowaną technologię, Skillz organizuje miliardy turniejów e-sportowych dla 30 mln mobilnych graczy na całym świecie i co miesiąc rozdaje ponad 60 mln USD w nagrodach.

Gry mobilne, takie jak Solitaire, są dość popularne wśród kobiet. Czy dostrzegasz potencjał popularyzacji tego typu gier także wśród mężczyzn? Jak chcecie to rozwijać?

Gry Cherrypick: Zgodnie z naszą wiedzą około 65% użytkowników Skillz to kobiety. Rozumiemy, że męska widownia wciąż nie radzi sobie najlepiej z powodu braku gier przeznaczonych dla tej grupy. Naszym celem jest przyciągnięcie jak największej publiczności bez ograniczeń tylko dla kobiet lub tylko mężczyzn.

Niektóre z naszych gier przyciągną więcej mężczyzn niż kobiet i na odwrót. Ale rozumiemy również wartość dostarczania treści dla rosnącej publiczności. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprojektować Touchdown Hero i wkrótce rozpocząć prototypowanie Golf Hero. Wierzę, że obie gry przyciągną nieco więcej mężczyzn niż kobiet w porównaniu do Solitaire TriPeaks Adventures.

Analitycy Newzoo prognozują, że za mniej niż trzy lata światowy rynek e-sportu będzie wart około 1,5 miliarda dolarów. Jaki jest Twoim zdaniem powód rosnącej popularności tej gałęzi rozrywki?

Wally Nguyen, szef sprzedaży i treści w Skillz: Konkurencyjne gry mobilne, takie jak te dostępne w Skillz, oferują graczom opłacalne źródło rozrywki, nowy i wysoce interaktywny sposób łączenia się marek z konsumentami oraz skuteczniejszy sposób zarabiania przez programistów na ich treści.

Czy są jakieś dziedziny i obszary tematyczne w branży e-sportowej, w których można dostrzec szczególny potencjał? Jak firmy, które tworzą projekty e-sportowe, mogą wyróżniać się z tłumu tematów i konkurencji?

Cherrypick Games: Myślę, że segment esport nie różni się od innych segmentów gier. Musisz dostarczać atrakcyjne i wysokiej jakości produkty przeznaczone dla dedykowanych odbiorców. Rynek Skillz bardzo pomaga nam w budowaniu wysokiej jakości i zabawnych doświadczeń w turniejach konkurencyjnych, a ostatecznie pomaga nam budować wielomilionowe franczyzy, wykorzystując technologię Skillz, aby umożliwić konkursom społecznościowym wygrywanie prawdziwych nagród.

Jakie są Twoje plany rozwojowe na najbliższe miesiące w zakresie wzajemnej współpracy? Jaki będzie twój główny przedmiot zainteresowania w najbliższej przyszłości?

Wally Nguyen, szef sprzedaży i treści w Skillz: Mobilny e-sport ma przed sobą bardzo świetlaną przyszłość. Skillz rozszerza dystrybucję, nawiązuje wyjątkowe partnerstwa z głównymi markami oraz poszerza zakres i głębię treści w naszym systemie. Przy globalnych przychodach z e-sportu, które w tym roku sięgają 1 miliarda dolarów, integracja ze Skillz umożliwia programistom płynnie dołączenie do jednego z najszybciej rozwijających się segmentów rozrywki cyfrowej. Z niecierpliwością czekamy na pomoc Cherrypick Games w dostarczaniu wysokiej jakości, dostępnych gier milionom graczy na całym świecie, którzy chcą łączyć się z innymi graczami w uczciwych konkursach w Skillz.

English version:

You are on the market since 2012, and your specialization is the organization of esport tournaments. How was the idea to establish the Skillz platform born? 

Skillz: Skillz was created by Andrew Paradise – he is the founder of the platform. We intended to enable developers to focus solely on what they love and do best: building great games. Nowadays, Skillz is changing the industry by offering developers a highly scalable proprietary platform that includes the tools and support services they need to scale their business with higher player engagement, retention, and revenue. The Skillz technology stack is underpinned by data science, with 50+ patents to protect against fraudsters, ensure fair player matching, and more. The platform provides a comprehensive suite of services including anti-cheating, anti-fraud, fair player matchmaking, customer service, and payment processing – technology that many game developers don’t have the resources to develop on their own but are critical to their success.

Let’s assume that I am an average user, I have never been involved in esport projects, but I would like to start. How does it work in practice with Skillz?

Skillz: Generally, Skillz is a mobile games platform which is well known by fans of this kind of entertainment. It matches players around the world in fair competitions for real prizes. With the competitive games on Skillz platform, the outcome is determined by a player’s skills and performance. It is worth noting that in Skillz games, only beginners play beginners and only experts play experts.

You have recently started cooperation with the Skillz. We already know that you will develop from two to five games together, three of which are already known. Please tell us what kind of games are they? How is the cooperation on these projects going and what exactly are Cherrypick Games and Skillz, responsible for?

Cherrypick Games: We are currently working on two games. 1st is our evergreen game called Touchdown Hero, which was re-designed with the help from the Skillz Team to match the gamer’s expectations for a comparative mobile game. Touchdown Hero is currently in soft-launch. The 2nd game we are jointly working on is Solitaire TriPeaks Adventures. We have designed the game entirely to deliver a fair, competitive esport experience. We plan to soft launch within the next few weeks. We have also announced our 3rd exclusive to the Skillz platform game titled Golf Hero. We are really excited about this game and will start pre-production soon. We expect at least the first two games to launch in 2020 globally. Skillz understands mobile esport gamers very well and fully understands how to attract
and acquire users. This is a massive advantage for us.

It is safe to say that traditional esport is already well established in the entertainment industry. What potential do you see in productions dedicated to mobile devices? 

Skillz: Mobile gaming is a massive and rapidly growing market, currently $68 billion globally and growing by 20% per year. Skillz is bringing competitive gameplay to mobile games,  powering everything from free-to-play competitions for beginners, small-scale tournaments for real prizes and massive live events with tens of thousands of players competing.

Mobile projects are an important part of revenues in the game market. Can you tell how your productions monetize and in which direction you want to develop them?

Cherrypick Games: Mobile gaming is the largest and fastest-growing segment of the $70B gaming market. These days the major part of the revenue streams is generated from In-App Purchases (IAP) and Ads. We are certain that these monetization channels will grow further. However, there are other models of monetizing mobile games that still haven’t been as widely exposed. The cash tournaments model created and developed by Skillz has proven to be a 5x more efficient way to monetize casual mobile games compared to traditional monetization methods (IAP and Ads) and we are tapping into that with our upcoming titles.

How many games are currently available on the Skillz platform and how many tournaments do you organize daily?

Skillz: Skillz works with over 20 000 game developers. We have a self-service portal where any developer can sign up and download our SDK, and our team will help them turn their mobile game into an esport. Leveraging its patented technology, Skillz hosts billions of casual esports tournaments for 30 million mobile players worldwide and distributes over $60 million in prizes each month.

Mobile games such as Solitaire are quite popular among women. Do you see the potential of the popularization of this kind of games also among men? How do you want to develop it?

Cherrypick Games: Based on our knowledge, around 65% of the Skillz users are females. We understand that the male audience is still underperforming due to lack of games designed for this particular audience. Our goal is to attract the biggest possible audience with no limitation to only females or only men. Some of our games will attract more men than females and vice versa. But we also understand the value of delivering content for the audience yet to grow. This is why we decided to re-design Touchdown Hero and starting to prototype Golf Hero very soon. I believe that both games will attract slightly more men than females compared to Solitaire TriPeaks Adventures.

Newzoo’s analysts forecast that in less than three years the global esport market will be worth about $1.5 billion. In your opinion, what is the reason of growing popularity of this branch of entertainment?

Skillz: Competitive mobile games like those on Skillz offer a cost-effective source of entertainment for players, a new and highly interactive way for brands to connect with consumers, and a more efficient way for developers to monetize their content.

Are there any fields and subject areas in the esport industry where you can see particular potential? How can companies that create esport projects stand out from the crowd of topics and competition?

Cherrypick Games: I think that the esport segment is not different from any other gaming segments. You need to deliver fun and high-quality products designed for the desired audience. The Skillz marketplace helps us a lot to build high quality and fun experiences for competitive tournaments and ultimately helps us to build multi-million dollar franchises by using Skillz technology to enable social competitions to win real prizes.

What are your development plans for the upcoming months in terms of mutual cooperation? What will be your main object of focus in the nearest future? 

Quote from Wally Nguyen, Head of Sales &Content at Skillz:  Mobile eSports has a very bright future ahead. Skillz is expanding distribution, developing unique partnerships with major brands, and growing the breadth and depth of content on our system.  With global esports revenue set to top $1 billion this year, integrating with Skillz enables developers to
seamlessly join one of the fastest-growing segments in digital entertainment. We look forward to helping Cherrypick Games bring their high quality, accessible games to millions of players around the world looking to connect with other players in fair competitions on Skillz.