Usługi zaufania i e-identyfikacja to digitalizacja kontaktu obywatela z państwem

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej to ważny krok w stronę większej obecności e-usług w kontaktach obywateli z administracją publiczną, mówi w rozmowie z ISBtech Artur Miękina, ekspert ds. identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego w Asseco Data Systems, jednego z polskich dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

„Jeden login umożliwiający dostęp do wszystkich cyfrowych usług państwa powinien znacznie ułatwić załatwianie wszelkich spraw urzędowych. Jest to też ważna zmiana dla dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którzy będą mogli na bazie identyfikacji elektronicznej z tzw krajowego węzła identyfikacji realizować usługi zaufania” – wskazuje Miękina.

Dzięki nowelizacji następuje sprzężenie krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej  z podobnymi infrastrukturami w innych państwach unijnych. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli z jednego miejsca załatwić sprawę urzędową związaną z dowolnym krajem Unii Europejskiej, co powinno ułatwić życie wielu Polaków zawodowo i prywatnie związanych chociażby z Niemcami, zaznacza ekspert.

„Zwiększy się tym samym konkurencyjność polskich dostawców usług zaufania na terenie innych krajów Unii. Ta ustawa realizuje więc jeden z unijnych priorytetów cyfrowych, który zakłada m.in. interoperacyjność e-usług, ułatwienia dla transgranicznego handlu i technologiczny rozwój usług cyfrowych” – podsumował Miękina.

„Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania odgrywają istotną rolę w elektronizacji obrotu prawnego, ponieważ zapewniają mechanizmy bezpiecznej identyfikacji stron w komunikacji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Dzięki przeprowadzanej nowelizacji wprowadzono przepisy znacząco ułatwiające obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online, podano także.

„Przewidziano wdrożenie rozwiązań, które umożliwią korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności. Stworzy to dobrą podstawę do upowszechnienia usług e-administracji, co jest kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ułatwi też dostęp do systemów teleinformatycznych administracji państwowej i samorządowej, wykluczy bowiem konieczność pamiętania wielu loginów i haseł do różnych portali usługowych” – czytamy dalej.

Na podstawie przeprowadzanej nowelizacji umocowano prawnie funkcjonowanie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, podkreślono.

„Centralnym elementem schematu jest krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej. Jest to system integrujący w jednym punkcie systemy teleinformatyczne (są w nich udostępniane publiczne usługi online) z różnymi systemami identyfikacji elektronicznej wykorzystywanymi w celu potwierdzania tożsamości użytkowników usług online. Rozwiązanie to umożliwi publicznym usługodawcom uwierzytelnianie użytkowników swoich usług przy użyciu szerokiej gamy środków identyfikacji elektronicznej, udostępnianych w ramach systemów identyfikacji elektronicznej przyłączonych do krajowego węzła identyfikacji elektronicznej” – czytamy w komunikacie.

Minister cyfryzacji, zapewniający funkcjonowanie węzła krajowego, będzie wydawał w decyzji administracyjnej zgodę na przyłączenie do niego tylko takich systemów identyfikacji elektronicznej, które spełniają wymagania dla określonych poziomów bezpieczeństwa, analogicznych do ustalonych w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia eIDAS. Spełnienie tych wymagań będzie musiało być odpowiednio udokumentowane. Minister będzie kontrolował spełnianie tych wymagań. Ma to zapewnić bezpieczeństwo i pewność obrotu prawnego, w którym uczestniczyć będą – jako podmioty odpowiedzialne za systemy identyfikacji elektronicznej – również podmioty niepubliczne, podano.

„W ramach krajowego schematu identyfikacji elektronicznej będzie funkcjonował także tzw. węzeł transgraniczny. To punkt, który połączy krajową infrastrukturę identyfikacji elektronicznej z analogicznymi infrastrukturami państw Unii Europejskiej” – czytamy również.

Jednocześnie wprowadzono przepisy, które dla organów administracji publicznej będą stanowiły podstawę prawną do udostępniania usług online, w ramach których obywatel będzie mógł wyrazić zgodę na przekazanie tym organom dotyczących go danych gromadzonych w rejestrach publicznych, podano także.

„Dzięki temu osoby korzystające z publicznych usług online nie będą musiały podawać w podaniach i wnioskach danych, które są już w posiadaniu administracji publicznej oraz dołączać odrębnych dokumentów, potwierdzających fakty lub stan prawny, znany organom administracji publicznej” – czytamy dalej.

Ponadto, przesunięto termin obowiązkowego wydawania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej na 1 grudnia 2018 r. (z 1 lipca 2018 r.), podano także.

„W ramach tej aplikacji uruchomione zostanie działanie tzw. 'mDokumentów', czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie pozwoli obywatelowi m.in. na potwierdzenie posiadanych uprawnień. Użytkowanie publicznej aplikacji mobilnej będzie bezpłatne i dobrowolne. Przyjęto, że 'mDokumentem' będzie wyciąg danych określających tożsamość posiadacza urządzenia mobilnego oraz – przykładowo – odpowiednik legitymacji szkolnej czy karty miejskiej” – czytamy również.

Większość regulacji ma wejść w życie po upływie miesiąca od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (część przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach).