Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 („MiCa”) w założeniu ma zrewolucjonizować emitowanie i obrót kryptoaktywami. Stanowi ono pierwszą kompleksową regulację tego typu w Unii Europejskiej oraz z punktu widzenia ustawodawstw większości państw członkowskich. Komentarz ekspercki Pawła Filipka z kancelarii Graś i Wspólnicy.

O ile duża część przepisów rozporządzenia będzie stosowana od 30 grudnia 2024 roku, to przepisy dotyczące emisji tokenów powiązanych z aktywami oraz tokenów będących e-pieniądzem stosuje się od 30 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 MiCa token powiązany z aktywami oznacza rodzaj kryptoaktywa, który nie jest tokenem będącym pieniądzem elektronicznym i który ma utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązany z inną wartością lub prawem bądź ich kombinacją, w tym z co najmniej jedną walutą urzędową.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 MiCa token będący pieniądzem elektronicznym lub token będący e-pieniądzem oznacza rodzaj kryptoaktywa, który ma utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązany z jedną walutą urzędową.

Token powiązany z aktywami może zostać powiązany chociażby z wartościami towarów dostępnych w obrocie. Zgodnie z art. 16 MiCa tylko emitent tokena powiązanego z aktywami może ubiegać się o jego dopuszczenie do obrotu pod warunkiem, że jest osobą prawną lub innym przedsiębiorstwem z siedzibą w Unii i uzyskała zezwolenie zgodnie z art. 21 MiCa, udzielone przez właściwy organ jej macierzystego państwa członkowskiego lub jest instytucją kredytową spełniającą wymogi określone w art. 17 MiCa.

Odnosząc się do wniosku, który składają  osoby prawne lub inne przedsiębiorstwa zamierzające złożyć ofertę publiczną tokenów powiązanych z aktywami lub ubiegać się o dopuszczenie do obrotu takich tokenów, wśród jego elementów trzeba w szczególności wskazać poza podstawowymi informacjami dotyczącymi emitenta na szczegółowy opis zasad zarządzania przyjętych przez emitenta ubiegającego się o zezwolenie, program działań określający model biznesowy, jaki emitent ubiegający się o zezwolenie zamierza wdrożyć, opinię prawną potwierdzającą charakter tokena, dokument informacyjny dotyczący kryptoaktywa, opis ustaleń umownych z podmiotami zewnętrznymi, opis polityki ciągłości działania emitenta ubiegającego się o zezwolenie.

W przypadku tokenów będących e-pieniądzem, unijny prawodawca znacznie bardziej ograniczył liczbę podmiotów, które będą uprawnione do ich emisji. Zakazane jest bowiem dokonywanie w Unii oferty publicznej tokena będącego e-pieniądzem lub ubieganie się o dopuszczenie takiego tokena do obrotu, chyba że osoba dokonująca takiej oferty publicznej lub ubiegająca się o takie dopuszczenie do obrotu, jest emitentem takiego tokena będącego e-pieniądzem oraz posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa lub instytucja pieniądza elektronicznego oraz zgłosiła dokument informacyjny dotyczący kryptoaktywa właściwemu organowi i opublikowała go zgodnie z art. 51 MiCa.

Przedsiębiorcy zainteresowani emisją opisanych rodzajów tokenów, będą więc zobowiązani do spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu, jeżeli emisja rozpocznie się po 30 czerwca bieżącego roku, nawet jeżeli w przypadku innych planowanych działań wymogi prawne z MiCa zaczną obowiązywać 30 grudnia tego roku. Należy jednak pamiętać, że obowiązki wchodzące w życie dotyczą emisji wskazanych wyżej kryptoaktywów. Wymogi licencyjne związane ze świadczeniem usług kryptoaktywowych zostaną uregulowane przez MiCa bez względu na rodzaj kryptoaktywów, z którymi powiązane są usługi, od 30 grudnia 2024 roku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments