Firma Data4 nawiązał współpracę z prywatnymi właścicielami lasów we Francji zmierzającą do sekwestracji całości emisji resztkowych gazów cieplarnianych (GHG) zakresu 1 i 2. Wspólny projekt dotyczy całości działalności DATA4 na terenie Europy w 2021 r., a podejmowane działania zakładają finansowanie projektów uznanych za niskoemisyjne realizowanych w ramach programu Data4Good poświęconemu zrównoważonemu rozwojowi. To także element strategii Grupy DATA4, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej, a przez to przyczynienie się do globalnej redukcji emisji GHG.

Grupa Data4, która od stycznia 2021 r. jest sygnatariuszem Paktu na rzecz neutralności klimatycznej centrów danych (Climate Neutral Data Center Pact), zadeklarowała aktywne podejmowanie działań, które przyczynią się do rozwinięcia niskoemisyjnej strategii dla ekosystemu cyfrowego. Grupa uruchomiła ambitny program zrównoważonego rozwoju pod nazwą Data4Good, którego celem jest zaangażowanie całej firmy w strategię obejmującą realizację projektów niskoemisyjnych.

W ramach programu Data4 rozwija projekty mające na celu osiągnięcie całkowitej neutralności węglowej poprzez wdrażanie konkretnych działań, takich jak tworzenie naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla. Dzięki pierwszej inwestycji w sekwestrację emisji resztkowych zakresu 1 i 2 w odniesieniu do całości działalności Grupy na terenie Europy (tj. 2700 ton ekwiwalentu CO2), do programu Data4Good dołącza nowy element, który stanowi uzupełnienie pomiarów emisji we wszystkich trzech zakresach, przyczyniając się do wdrożenia ambitnego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Projekty zalesiania zakwalifikowane jako niskoemisyjne

Grupa Data4 podjęła współpracę z firmą FRANSYLVA, wiodącym podmiotem z obszaru gospodarki leśnej, która od 70 lat współpracuje z ponad 50 tys. właścicielami terenów leśnych o łącznej powierzchni 2,5 mln hektarów, co stanowi niemal 25% całkowitej powierzchni lasów prywatnych we Francji. Projekty zalesiania wspierane przez Data4 w lasach z terenu Kraju Loary oraz we Francji wschodniej, certyfikowane przez Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC) w zakresie zrównoważonego zarządzania i w ramach znaku „Low Carbon” Ministerstwa Transformacji Ekologicznej1, umożliwią w szczególności:

• wniesienie wkładu w odnowę francuskich lasów na poziomie lokalnym;
• ułatwienie ich adaptacji do zmian klimatycznych;
• ochronę bioróżnorodności;
• zapewnienie materiałów alternatywnych dla tradycyjnych materiałów budowlanych;
• rozwój zatrudnienia na poziomie lokalnym.

Jak wyjaśnia Jean-Paul Leglaive, dyrektor ds. QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) i zrównoważonego rozwoju w Grupie Data4: Nasze działania wpisują się w kontynuację tradycji Grupy Data4, która przed 15 laty postanowiła założyć swój pierwszy kampus w sercu lasu chronionego o powierzchni ponad 70 hektarów, którym Grupa zarządza w sposób zrównoważony, czuwając jednocześnie nad zachowaniem jego bioróżnorodności.

Plan działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich 3 zakresach

Działania przyczyniające się do uzyskania globalnej neutralności węglowej stanowią uzupełnienie priorytetowych inicjatyw polegających na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych Grupy Data4. W celu pomiaru emisji gazów cieplarnianych Grupa przedstawiła bilans sporządzony zgodnie z metodologią zalecaną przez Protokół GHG zawierający pomiary we wszystkich trzech zakresach odnoszących się do jej działalności:

Na podstawie wyników bilansu Data4 wdraża i bada konkretne działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich trzech zakresach. Aby lepiej zarządzać tymi działaniami i dokładniej oceniać ich skutki oraz wyniki Grupy w zakresie niskoemisyjności w perspektywie długoterminowej, Data4 przystąpiła do inicjatywy Assessing low Carbon Transition (ACT) promowanej przez agencję ADEME i Carbon Disclosure Project (CDP).

Wszystkie te działania stanowią integralną część realizowanego przez Data4 programu „Odpowiedzialne zakupy”, w ramach którego Grupa podpisała Kartę relacji z dostawcami i odpowiedzialnych zakupów (RFAR) – ten plan działania zostanie zatwierdzony na początku 2023 r.

Jak dodaje Olivier Micheli, prezes i dyrektor generalny Grupy Data4: Chcemy stać się wzorem dla branży w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Realizacja tego celu wymaga rygorystycznego pomiaru naszego śladu środowiskowego, ambitnych działań zmierzających do redukcji emisji we wszystkich trzech zakresach oraz działań mających na celu stworzenie naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, które będą stopniowo rozszerzane w taki sposób, aby z czasem uwzględnić całość naszych emisji resztkowych. Równolegle do działań własnych tworzymy narzędzia, które pomagają naszym klientom zmniejszać emisję gazów cieplarnianych generowanych w naszych centrach danych, a tym samym ograniczać wpływ sektora cyfrowego na środowisko.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments