Firma HP Inc. i Fundacja HP zachęcają do rejestracji zgłoszeń w programie Digital Equity Accelerator 2024, który opracowano w celu zniwelowania globalnej luki cyfrowej i wspierania możliwości sprzyjających społecznej inkluzji.

W ramach programu 10 wybranych organizacji non-profit dostanie dotację w wysokości 100 000 USD, technologie marki HP (o wartości ~100 000 USD) oraz sześciomiesięczne wirtualne szkolenie pokazujące, jak można skalować innowacyjne rozwiązania związane z cyfrową równością, koncentrując się na możliwościach edukacyjnych, zdrowotnych i ekonomicznych. HP będzie przyjmować zgłoszenia do 1 marca 2024 r., a organizacje w Polsce, Brazylii i Kanadzie od dziś są zaproszone do składania wniosków.

Cyfrowa luka o wartości ponad 1 biliona dolarów ogranicza miliardom ludzi równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych. Za pośrednictwem programu Digital Equity Accelerator firma HP pomaga w tworzeniu bardziej sprawiedliwego świata poprzez dostęp do sprzętu, łączności, umiejętności cyfrowych i odpowiednich treści wysokiej jakości. Akcelerator pomaga organizacjom wzmacniać potencjał i upowszechniać wpływ rozwiązań w zakresie równości cyfrowej, szczególnie wśród osób wykluczonych.

Od 2022 roku absolwenci Akceleratora skupiają się na wspieraniu postępu w zakresie równości kobiet, rozwoju technologii dla osób niepełnosprawnych i starzejących się populacji oraz zwiększaniu poziomu równości cyfrowej w niedostatecznie reprezentowanych lub mało zasobnych społecznościach – m.in. wśród kobiet, dziewcząt, osób niepełnosprawnych i starszych, grup historycznie dyskryminowanych lub marginalizowanych, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia. W ciągu pierwszych dwóch lat Akcelerator pomógł 17 uczestniczącym w nim organizacjom w dotarciu do 8,1 miliona nowych osób.

Państwa objęte zasięgiem programu w tym roku zostały wybrane przez firmę HP w taki sposób, aby zaadresować konkretne problemy związane z pogłębiającą się luką cyfrową – zgodnie z zobowiązaniem marki do promowania inkluzywnego dostępu do sieci. Każdy z wyselekcjonowanych krajów reprezentuje różnorodne wyzwania w tym zakresie.

• Polska stoi w obliczu utrzymujących się podziałów, zwłaszcza na obszarach wiejskich i wśród uchodźców.

• Brazylia, pomimo tego, że dostęp do sieci w domu jest coraz powszechniejszy, mierzy się z wyraźną luką cyfrową, która dotyka bardziej podatne grupy społeczne, szczególnie populację rdzenną i afro-brazylijską oraz starzejące się osoby.

• Kanada, pomimo wysokiego poziomu dostępu do Internetu, ma utrzymujące się nierówności wśród społeczności rdzennych i wiejskich, i podejmuje wysiłki w celu wypełnienia tych luk w łączności.

Globalna luka cyfrowa ogranicza równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych

Rosnąca luka cyfrowa zmienia krajobraz edukacyjny, wpływając na doświadczenia młodych ludzi w zakresie rozwoju umiejętności, a co za tym idzie, na przyszłą siłę roboczą – jak podkreśliła Global Business Coalition for Education (2022). Wybrane obserwacje:

• Nierówności cyfrowe: W 2020 r. tylko 34% uczniów szkół podstawowych, 41% uczniów szkół średnich i 68% uczniów szkół wyższych miało w domu dostęp do komputera podłączonego do Internetu.

• Braki edukacyjne: Do 2030 r. ponad połowa młodych osób nie będzie w stanie zdobyć umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

• Nadciągający deficyt pracowników: Prognozy wskazują na znaczny „niedobór pracowników”. Do 2030 roku aż 85 milionów stanowisk może być nieobsadzonych.

Społeczności, które niwelują lukę cyfrową, mają zasadniczo lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych:

• Zwiększony zasięg opieki zdrowotnej: W 2021 r. 37% dorosłych korzystało z usług telemedycznych, przy czym korzystanie z nich było skorelowane z poziomem wykształcenia, dochodami rodziny i wskaźnikiem urbanizacji, zgodnie z raportem CDC (2022).

• Niwelowanie różnic między miastem a wsią: Na całym świecie 82% mieszkańców miast korzystało z Internetu w 2022 r., co oznacza 1,8-krotną różnicę w porównaniu z obszarami wiejskimi. Według ITU (2022) wskaźnik ten stale spadał z 2,3 do 1,8 w ciągu ostatnich trzech lat, pokazując zmniejszającą się lukę.

Zaangażowanie HP w równość cyfrową i zrównoważony wpływ

Prawie połowa światowej populacji pozostaje offline. W tym kontekście zlikwidowanie luki cyfrowej poprzez sprawiedliwy dostęp do technologii, umiejętności i treści zmienia życia, a nawet całe społeczności, przyczyniając się do tworzenia bardziej sprawiedliwego świata. Od początku 2021 roku HP realizuje swoją misję przyśpieszenia równości cyfrowej dla 150 milionów ludzi do 2030 roku.

Wizją HP jest stanie się najbardziej zrównoważoną i sprawiedliwą firmą technologiczną na świecie, co znajduje odzwierciedlenie w jej obszarach zainteresowania, takich jak działania na rzecz klimatu, prawa człowieka i sprawiedliwość cyfrowa.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments