Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał minionego roku. Skonsolidowane przychody Grupy w IV kw. 2023 wyniosły 66,42 mln zł i były o 2,2 procent wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przychody w ujęciu rocznym osiągnęły historycznie najwyższy poziom 267,86 mln zł.

To wzrost o 11,6 procent w porównaniu z poziomem 239,97 mln zł za cztery kwartały 2022. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w IV kw. 2023 roku 29,02 mln zł względem 22,18 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 27,0 procent. Marża brutto na sprzedaży w ostatnim kwartale minionego roku wyniosła 43,7 procent. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu narastającym za dwanaście miesięcy minionego roku ukształtowała się na poziomie 41,7 procent.

Rekordowy kwartalny poziom przychodów, najwyższy w 35-letniej historii działalności Grupy LUG, był m.in. efektem wypełnionego portfela zamówień zbudowanego na przestrzeni 2022 roku i pierwszych trzech kwartałów 2023 roku. Na poziom wyników IV kwartału pozytywnie wpłynęły również przychody zrealizowane w ramach drugiego kontraktu na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” dla Miasta Stołecznego Warszawy. W analizowanym okresie wyniosły one 7,08 mln zł, a narastająco w okresie styczeń – grudzień 2023 roku osiągnęły poziom 20,05 mln zł. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów przychody Grupy wzrosły o 11,6 procent, do rekordowego poziomu 267,86 mln zł.

Rok 2023 zakończyliśmy z satysfakcjonującymi wynikami, osiągniętymi dzięki poprawie efektywności i dzięki umiejętnośći elastycznego reagowania na zmiany rynkowe. Nasz nadrzędny cel wyznaczony w perspektywie strategicznej 2023-2026 został spełniony, a rentowność Grupy LUG poprawiła się na wszystkich poziomach. To pokazuje, że obraliśmy właściwą droge rozwoju, chociaż ostatni kwartał roku okazał się wyjątkowy pod kątem struktury geograficznej przychodów, który po raz pierwszy od wielu kwartałów znacząco przeważyła na korzyść rynku polskiego. komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Widoczna w rachunkach wyników poprawa rentowności

W IV kw. 2023 r. LUG poprawił rentowność na każdym poziomie rachunku wyników w stosunku do poprzedniego roku i w ujęciu kwartał do kwartału. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 43,7 procent. Rentowność netto wzrosła o 1,2 p.p. w ciągu kwartału i była o 2,7 p.p. wyższa niż przed rokiem. Kluczowy wpływ na jej poziom miała konwersja zewnętrznego finansowania ze stopy WIBOR na EURIBOR, którą spółka przeprowadziła w IV kwartale 2022 roku.

Marża operacyjna w IV kwartale 2023 roku wyniosła 6,8 procent, natomiast za okres całego roku 2023 wyniosła 5,2 procent. Skonsolidowany wynik EBITDA w IV kwartale minionego roku wyniósł 7,60 mln zł, co jest poziomem o 103,8 procent wyższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w IV kw. 2023 roku 11,4 procent i była o 5,7 p.p. wyższa porównując rok do roku. Narastająco wynik EBITDA za cztery kwartały 2023 roku wyniósł 26,06 mln zł i był wyższy o 31,8 procent niż w analogicznym okresie 2022 roku, gdy wynosił 19,78 mln zł.

Czwarty kwartał z wysokim poziomem przychodów i zysku

Ostatni kwartał roku charakteryzował się również wyższym poziomem przychodów ze sprzedaży krajowej. Kontrakty realizowane w Polsce stanowiły 60 procent przychodów i były znacząco wyższe od przychodów ze sprzedaży eksportowej, która osiągnęła poziom 40 procent. Przychody ze sprzedaży krajowej w IV kw. wzrosły o 25,5 procent r/r, a w przypadku przychodów zagranicznych wartość obniżyła się o 20,1 procent r/r.

Dodatnią dynamikę przychodów krajowych pozytywnie stymulowały kontrakty modernizacji oświetlenia infrastrukturalnego dla jednostek samorządu terytorialnego i zbudowanie we wcześniejszych okresach portfela projektów z rynku polskiego. Na spadek zamówień eksportowych wpływ miała niska aktywność ekonomiczna na rynkach zagranicznych, w szczególności w Strefie Euro. Wpływy ze sprzedaży krajowej w samym IV kwartale 2023 roku wyniosły 39,85 mln zł, a z eksportu 26,57 mln zł.

W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, przychody ze sprzedaży krajowej wyniosły 53 procent wobec 47 procent przychodów z eksportu.

Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany od października do grudnia, osiągnął poziom 29,02 mln zł wobec 22,18 mln zł w IV kwartale 2022 r. (+30,8 procent r/r). Marża brutto na sprzedaży za cały 2023 rok wyniosła 41,7 procent i była wyższa o +5,0 p.p. r/r. Wzrost marży jest efektem kontynuacji działań podejmowanych w celu poprawy rentowności sprzedaży Grupy LUG. Zysk operacyjny Grupy LUG w IV kwartale 2023 roku wyniósł 4,52 mln zł w stosunku do 953 tys. zł w analogicznym okresie roku 2022 (+370,8 procent r/r). Narastająco, na przestrzeni czterech kwartałów 2022 roku, wynik operacyjny wzrósł o 64,8 procent i wyniósł 13,92 mln zł wobec 8,45 mln zł po czterech kwartałach 2022 roku.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG w 2023 roku wyniósł 7,26 mln zł., wobec poziomu 3,09 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (+135,2 procent r/r). Tylko w IV kwartale br. zysk netto wyniósł 2,45 mln zł wobec 658 tys. zł w analogicznym kwartale 2022 roku (+272,8 procent r/r).

Wyzwania branży

Nastroje w branży nie napawają jednak optymizmem. Prognozy ekonomiczne oraz sygnały płynące z rynku pokazują, że początek roku 2024 będzie stanowić wyzwanie.

Europa wciąż pozostaje w strefie niepewności i ograniczonego popytu. Ostatnie odczyty PMI w strefie euro wskazują, że na poprawę kondycji głównych gospodarek przyjdzie nam jeszcze poczekać. Pierwsze jaskółki poprawy kondycji, które można było zauważyć w listopadzie, zawróciły z drogi, a popyt pozostaje ograniczony również w sektorze usług. Pomimo negatywnych oczekiwań dla popytu oraz tworzenia nowych miejsc pracy, przemysł spodziewa się istotnej poprawy koniunktury dla pozostałej części roku.

Dodatkowo, niestabilna sytuacja na Morzu Czerwonym wydłuża czasy dostaw, zakłócając możliwości wytwórcze Europy. Wpływa to również na nasze rodzime podwórko, które odczuwa skutki niskiej koniunktury na zachodzie, co przekłada się na odraczanie decyzji inwestycyjnych na dalszą część roku. W zakresie oświetlenia infrastrukturalnego, szanse związane z programem „Rozświetlamy Polskę” ulegają odroczeniu z uwagi na przygotowania do postępowań przetargowych oraz możliwe poszerzenia zakresów zadań. Pierwsze efekty ogłoszonych zamówień będą najpewniej widoczne nie szybciej, niż w drugim kwartale br. Szansę na dalszą część roku stanowią rynki rozwijające się, które niedotknięte zakłóceniami szlaków u wybrzeży północno-wsochdniej Afryki, wysokimi stopami procentowymi, czy związane z rynkami surowców, mają szansę na większą dynamikę wzrostów niż stary kontynent. W średnim i długim horyzoncie czasowym stabilność Grupy LUG pozostaje niezachwiana dzięki dywersyfikacji geograficznej sprzedaży, cenom energii elektrycznej oraz trendom środowiskowym, choć pełnia potencjału sprzedażowego ma szansę na realizację przy bardziej sprzyjających warunkach makro. – opisuje sytuację rynkową Jakub Wtorkowski, Dyrektor Finansów Strategicznych i Ryzyka oraz Prokurent LUG S.A.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments