Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27 czerwca – 1 lipca br.

Cherrypick Games: Zawarł trzyletnią umowę wydawniczą z Electronic Gaming Incubator Company siedzibą w Riyadh w Arabii Saudyjskiej na stworzenie dwóch gier (z segmentu merge) w wersji na mobile platformy dystrybucyjne Android i iOS oraz prowadzenia ich aktualizacji, poinformowała spółka. Umowa będzie odnawiana automatycznie na kolejne okresy 2 lat.

PunkPirates: Planuje wydanie gier „POW POW Dye it up!” i „Beast the Descent” w II poł. 2022 r. oraz gry „Death Manager” w I poł. 2023 r., podała spółka.

Games Operators: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji i kwoty 0,44 zł, przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję, podała spółka.

Bloober Team: Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę wydawniczą z deweloperem Maciejem Radwańskim aka Pleasantly Friendly Games, na podstawie której Feardemic stał się wyłącznym wydawcą gry „No Son of Mine” na platformach Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5, podał Bloober.

RedDeer.Games: Zawarł z Destructive Creations list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły wstępne negocjacje treści umowy w celu ustalenia warunków współpracy zmierzających do stworzenia i wydania gry pod roboczym tytułem „The Evil One – the Man of the White Eyes” („The Evil One”), podał RedDeer.Games. W grze tej zostanie wykorzystany potencjał powieści „Zły” autorstwa Leopolda Tyrmanda, do której adaptacji RedDeer.Games nabyła prawa na podstawie zawartej umowy licencyjnej.

CI Games: Wydłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 275 tys. akcji United Label do 14 lipca z 7 lipca, podano w komunikacie.

Big Cheese Studio: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu kwotę 8,02 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,94 zł na akcję, podała spółka.

Carbon Studio: Iron VR, spółka zależna Carbon Studio, pracuje nad grą „Home Together” o planowanym budżecie 1,2 mln zł, podało Carbon Studio.

PCF Group: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 8,09 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,27 zł na akcję, podała spółka. Ponadto walne zgromadzenie upoważniło zarząd do nabywania akcji własnych spółki w liczbie do 500 tys. sztuk, po cenie 1-100 zł, tj. za łącznie max. 50 mln zł.

RedDeer.Games: Podpisał wieloletnią umowę licencyjną na produkcję i wydanie serii gier na podstawie powieści kryminalnej „Zły” Leopolda Tyrmanda.

CD Projekt: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 100,74 mln zł z zysku netto za 2021 rok, liczącego 240,11 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka.

True Games Syndicate: Strategia rozwoju na lata 2022-2024 zakłada koncentrację na grach symulacyjnych z widokiem FPP (perspektywa pierwszej osoby), z budżetem w przedziale każdorazowo 0,5-1 mln zł, choć niewykluczone jest przekraczanie tego poziomu, podała spółka. Wydawanie gier na PC odbywać się będzie we współpracy z istotnym akcjonariuszem spółki – Movie Games oraz przy ewentualnym wsparciu lokalnych wydawców na rynku chińskim. Spółka przewiduje także portowanie gier na konsole Nintendo Switch, Xbox i PlayStation.

The Dust: The Dust (jako inwestor) oraz jego spółki zależne – Two Horizons i Game Island – zawarły porozumienia w sprawie podziału przychodów z gier oraz planowanego wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji Two Horizons i Game Island, podał The Dust.

Draw Distance: Spółka zakończyła prace produkcyjne nad grą „Serial Cleaners” w zakresie wszystkich planowanych wersji dystrybucyjnych, tj. PC Windows (Steam, Epic Game Store, GOG.com), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Zakończenie prac nastąpiło zgodnie z ustalonym planem produkcyjnym. Planowana data premiery gry pozostaje zgodna ze wskazaną wcześniej: 22.09.2022 r. W związku z powyższym, w lipcu br. spółka prowadzić będzie prace nad aktualizacjami w zakresie usunięcia ewentualnych błędów i poprawy balansu rozgrywki gry. W najbliższym czasie gra zostanie również skierowana do procesów certyfikacyjnych w zakresie wersji konsolowych.

Bloober Team: Spółka Feardemic zawarła umowę wydawniczą z kanadyjskim deweloperem Blazing Bit Games Inc. Na jej podstawie Feardemic stał się wyłącznym wydawcą gry „Nightmare Reaper” na platformach Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa zawarta została na okres 5 lat od daty premiery gry, która na wymienionych platformach planowana jest w 2022 r.

Illusion Ray: Udostępniło graczom pierwszy teaser gry „Wardogz”. Prezentacja efektów prac deweloperów ma miejsce w momencie trwającej emisji crowdfundingowej, której jednym z celów jest finalizacja produkcji gry z datą premiery na koniec 2023 roku. Zarząd szacuje sprzedaż na poziomie 450 tys. kopii w przeciągu dwóch lat.

Drageus Games: Nintendo potwierdziło ustalenie daty wprowadzenia do sprzedaży gry „Don’t Be Afraid” na Nintendo Switch Japonia na 7 lipca 2022 roku.

Asmodev: Data premiery gry pt. „Priest Simulator” w wersji na PC w formule early access na platformie sprzedażowej Steam została ustalona na 6 października 2022 r. Cena jednostkowa Gry zostanie ujawniona w dniu premiery. Asmodev pełni rolę producenta oraz właściciela praw majątkowych do gry. Jej wydawcą jest Ultimate Games.

ManyDev Studio SE: Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 21 183 551 akcji spółki. Emitent zdecydował o odstąpieniu od procedury wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w trybie przewidzianym w art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia Prospektowego, gdyż nie pozwala ona na wprowadzenie więcej niż 19,9 % liczby papierów wartościowych dopuszczonych już do obrotu na tym samym rynku regulowanym w okresie 12 miesięcy.

QubicGames: Spółka podpisała z Hyperstrange umowę, w ramach której Hyperstrange przeniósł na QubicGames udział stanowiący ½ w prawach autorskich majątkowych do gry „Loud” w zamian za jednorazowe wynagrodzenie. Strony postanowiły, że będą wspólnie rozwijać projekt w przyszłości, a zarówno wszystkie koszty jego rozwoju, jak i przychody ze wszystkich platform sprzedażowych i wszystkich wersji Gry będą współdzielone w proporcji 50%/50%.

The Dust: Two Horizons – spółka zależna od The Dust – i Focus Home Interactive zawarli wiążącą umowę wydawniczą dotyczącą produkowanej przez Two Horizons gry „Hotel Renovator”. Umowa potwierdza ustalenia z Deal Memo, tj.: 1. globalnym, wyłącznym wydawcą gry Hotel Renovator będzie Focus Home Interactive. 2. Gra zostanie wydana na platformy PC, Sony PlayStation 5 i Microsoft Xbox Series X. Strony dopuszczają możliwość wydania gry na Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. 3. Two Horizons otrzyma od Focus bezzwrotne wynagrodzenie w kwocie 0,94 mln euro na rozwój tytułu Hotel Renovator. Oprócz wkładu finansowego w rozwój gry, w zależności od wyników jej sprzedaży, Focus może zapłacić na rzecz Two Horizons dodatkowe tantiemy. 4. Strony planują ukończenie gry na PC w 2022 r., a wersji na konsole w II kwartale 2023 r. 5. Wyłącznym właścicielem praw do własności intelektualnej gry pozostanie Two Horizons. Focus otrzyma licencję na sprzedaż gry na okres 7 lat, a także prawo pierwszeństwa do współpracy przy sequalach gry.

Intelligent Gaming Solutions: Jakub Błaszczykowski nabył pakiet 5% akcji spółki. Przed nabyciem nie posiadał jej walorów.

Klabater: Planszowa wersja flagowej gry Klabatera – „Crossroads Inn” – pod tytułem „The Innkeepers’ Creed” została w pełni sfinansowana. W ramach kampanii crowdfundingowej w serwisie Kickstarter zebrano prawie 230 tys. zł To dotychczas największa kampania crowdfundigowa, którą przeprowadził Klabater.

Pixel Crow Games: Planowana data premiery gry „Fire Commander”, która tworzona jest przez studio Atomic Wolf w koprodukcji ze spółką i która wydana zostanie przez Movie Games, ustalona została na 27 lipca 2022 r. Gra będzie sprzedawana na platformie Steam modelem premium w kwocie 14,99 USD.

Play2Chill: Przychód z gry „Motorcycle Mechanic Simulator 2021” w wersji na PC, która miała swoją premierę na platformie Steam 17 listopada 2021 r. pokrył całkowite łączne koszty produkcji gry. Łączny koszt wytworzenia, lokalizacji oraz marketingu gry na PC wyniósł około 1,2 mln zł. Planowane jest stworzenie portów gry na konsole (Nintendo Switch, Xbox, PlayStation), oraz płatnego DLC do wersji PC, które wygenerują dodatkowe przychody dla Spółki. Aktualna sprzedaż brutto: 49 237. Obecna wishlista gry: 129 017.

All in! Games: Zawarł aneks nr 2 do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z 24 marca 2022 r. Zgodnie z umową, spółka oraz Ironbird Creations zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, wyodrębnionej w przedsiębiorstwie spółki jako Zespół Internal Development, funkcjonującej jako wewnętrzne studio producenckie gier komputerowych. W związku z określoną w aneksie nr 1 zmianą terminu na spełnienie warunków zawieszających konieczna stała się aktualizacja wyceny. 27 czerwca 2022 r. spółka otrzymała sporządzoną przez biegłego rewidenta zaktualizowaną (nową) wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa według wartości na dzień 30 kwietnia 2022 r., zgodnie z którą wartość ta została określona na kwotę 8,13 mln zł. Na podstawie aneksu nr 2, spółka oraz Ironbird postanowiły ustalić cenę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na kwotę 8,13 mln zł, tj. o wartość niższą o 182 tys. zł niż ustalona wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Intermarum: Otrzymał od Nutaku Publishing Limited (wydawca) aktualizacji informacji na temat sprzedaży gry „Shelter 69” po okresie 31 dób od premiery. Otrzymane dane prezentują się następująco: 181 tys. zarejestrowanych graczy od startu soft launchu; 289 029 USD skumulowanego przychodu z gry.

ECC Games: Data premiery gry „Car Mechanic Simulator Racing” na platformy iOS i Android została ustalona na 27 czerwca 2022 roku. W „Car Mechanic Simulator Racing” gracze wcielają się w rolę mechanika samochodowego, który otwiera swój pierwszy warsztat samochodowy.

3R Games: Spółka powzięła informację pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji gry „Thief Simulator VR: Greenview Street” na platformę Meta Quest 2 (dawniej Facebook Oculus Quest 2). Tytuł otrzymał oficjalnie status zaakceptowanego do publikacji, a jego zapowiedź z adnotacją – „dostępny wkrótce” została umieszczona w sklepie Meta Store. Spółka oczekuje obecnie na datę premiery, o której poinformuje w osobnym komunikacie.

Gaming: Branża gier zanotowała wzrost liczby ofert pracy o 250% r/r w okresie styczeń-kwiecień 2022 r., jak podali eksperci Kodilla.com, którzy przeanalizowali najnowsze informacje z rynku gamedev w Polsce. W pierwszym kwartale 2022 roku gry mobilne zarobiły na świecie 22 mld USD. Pod względem pobrań globalny rynek wzrósł o 45% w porównaniu do I kw. 2019 r. Ogólnie rynek gier to prawie 3 mld graczy w skali globalnej. Jeżeli chodzi o najbardziej poszukiwanych specjalistów, 50% ogłoszeń o pracę dotyczy gamedevów ze znajomością silnika Unity. Poza tym nowością są zawody powiązane z takimi kierunkami jak VR czy AR. Rosną także wynagrodzenia – ok. 10% rok rocznie. Obecnie średnie widełki wynagrodzeń w sektorze gamedev wynoszą 12 030 – 17 850 zł na umowie B2B. Pensje zaczynają się od ok. 6 000 i sięgają nawet 30 000 zł. Do branży gamedev dołączają głównie mężczyźni. Część z nich wcześniej zajmowała się testowaniem gier, a teraz chcą je tworzyć. Druga grupa to osoby chcące realizować swoje marzenia z dawnych lat. „Jeden z kursantów przyznał, że ucząc się, znów mógł poczuć się jak dziecko i chce, żeby jego dzieci odczuwały taką samą frajdę grając w grę, którą on stworzy” – wskazuje Kodilla.com.

Playtika: Fundusz private equity Joffre Capital kupuje 41% akcji spółki, bezpośredniego konkurenta Huuuge Games. Zapłaci 21 USD, czyli 46% premii do ceny rynkowej (notowań poniedziałkowej sesji = 14,4 USD).

PCF: W premierze early access DLC „Outriders Worldslayer” na PC i konsole dodatek zadebiutował z ceną 35,99 USD za zniżką na poziomie 10% (podstawowa cena 39,99 USD). DLC uplasował się na 5. miejscu najlepiej sprzedających się gier na Steamie. Gracze kolejny raz (podobnie jak podczas premiery gry rok temu) narzekali na problemy z serwerami. Ocena dodatku na portalu Metacritic kształtowała się na poziomie 77/100 (12 recenzji). Globalna premiera (full launch) DLC miała miejsce 30 czerwca.

Ditix: Gra „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” została udostępniona na platformie Google Play. Po okresie testów i eliminacji błędów, zostanie także wprowadzona w App Store.

Razer: Globalna marka lifestylowa dla graczy, ogłosiła nabycie 100% udziałów w firmie Go Touch VR SAS, znanej również jako Interhaptics, właściciela wiodącej platformy rozwoju technologii haptycznych przeznaczonych dla studiów gamingowych. Główna misją, założonej w 2017 roku firmy Interhaptics jest dostarczanie spójnych, realistycznych i wciągających rozwiązań haptycznych dla deweloperów gier na PC, konsole, urządzenia mobilne i dla rzeczywistości rozszerzonej (XR). Firma dąży do zapewnienia deweloperom niezbędnych narzędzi gwarantujących jakość, szybkość zastosowań i rozwoju oraz dających łatwe możliwości  wdrożeń międzyplatformowych.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments